ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/TRENER/3 – Świadczenie usługi trenerskiej – prowadzenie szkoleń z zakresu nabywania/podnoszenia kompetencji cyfrowych (ICT) zgodnie ze standardem DIGCOMP

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych Uczestnikom Projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” realizowanego w ramach Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla minimum 1 grupy, maksymalnie 30 grup).
Szkolenia muszą być realizowane zgodnie ze standardem kompetencji informatycznych DIGCOMP określonym w Załączniku nr 13 Standard cyfrowy do Regulaminu konkursu w ramach którego projekt „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” otrzymał dofinansowanie (Załącznik nr 4 do Zapytania).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1034351

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 8-200 Dzierżoniów.
2. Termin składania ofert upływa 25.05.2017 roku o godz. 11:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content