ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/TRENER/5

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi trenerskiej – prowadzenie szkoleń z zakresu nabywania/podnoszenia kompetencji cyfrowych (ICT) zgodnie ze standardem DIGCOMP.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051418

.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych Uczestnikom Projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” realizowanego w ramach Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla maksymalnie 30 grup).


.

Miejsce i termin składania ofert

.
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
2. Termin składania ofert upływa 31 Sierpnia 2017 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2017 o godz. 11.00.

.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content