ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/DZ/01

W związku z realizacją projektu „Zapraszamy do klasy BIZNES” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zwany dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na PRZEPROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU „Zapraszamy do klasy BIZNES”.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1047409

.

Miejsce i termin składania ofert:

.
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Bukowa 27 lok. A13, 87-100 Toruń, do dnia 8 sierpnia2017 r., do godziny 15:30.
2. Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2017r.

WYNIKI:

Pragniemy poinformować o zakończeniu postępowania konkurencyjnego nr RPKP/0008/DZ/01 dotyczącego pełnienia obowiązków Członka Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rozmów zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie udziału w projekcie Zapraszamy do klasy BIZNES. Informujemy, iż do upływu terminu składania ofert złożone zostały 2 oferty. W oparciu o kryteria ustalone w zapytaniu ofertowym, wybrano oferty złożone przez Ready to Grow Agata Matuszewska, ul. Przybyszewskiego 209c/33, 93-120 Łódź oraz Ewę Joachimczak, ul. Spółdzielców 33/64, 62-510 Konin. Wybrani Oferenci nie podlegają wykluczeniu i odrzuceniu oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert w ramach Postępowania.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Michał Andrzejak
tel: 575 433 900
e-mail: michal.andrzejak@jmm.net.pl

 .

Dokumenty do pobrania:

.

Skip to content