ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/SDI/04 – SPECJALISTYCZNE DORADZTWO INDYWIDUALNE

W związku z realizacją projektu Zapraszamy do klasy BIZNES realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zwany dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), w ramach Działania 08.03. Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi na SPECJALISTYCZNE DORADZTWO INDYWIDUALNE dla Uczestników Projektu Zapraszamy do klasy BIZNES.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103240

.

      Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Bukowa 27 lok. A13, 87-100 Toruń do dnia 19 kwietnia 2018 r., do godziny 12:00.
  2.  Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu Zamawiającego.
  3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia, o godzinie 12:15.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia: 

Marta Lewandowska

Tel. 660713090

e-mail : biuro@jmm.net.pl

 .
.
DO POBRANIA:
Skip to content