ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/WARSZTATY/1

W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (RPOL 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zapewnienie organizacji warsztatów tj. usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201274

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Boh. Westerplatte 11 pok. 205, 65-034 Zielona Góra.
  2. Termin składania ofert upływa 26 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 14.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

tel: 660-713-090

e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content