ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/instruktor/2 – wyłonienie instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów doskonalących dla ratowników medycznych

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów doskonalących dla ratowników medycznych organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045574

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 31.07.2017 roku o godz. 12:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Lewandowska
tel: 660-713-090
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content