ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/KM/1

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO odpowiedzialnego za realizację kursów zgodnie z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego opracowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1048730

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy złożyć w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Zamawiającego, pod adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice
2. Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2017 roku o godz. 13.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia o godz. 14:00..

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Michał Kucap
tel: 32 609-31-57

e-mail: szkolaratownictwa@wpr.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content