ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PRAWOJAZDY/1 – zakup kursów prawa jazdy kat. C

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup kursów prawa jazdy kat. C.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1058178

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski,  ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 05.10.2017 roku o godz. 13:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2017 roku o godz. 13:15.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Lewandowska
tel: 660-713-090

e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

W dniu 29.11.2017 r., na podstawie punktu 2 w Rozdziale XII Zapytania Ofertowego nr RPLD0081/PAWOJAZDY/1 („W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.”), Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie konkurencyjne z powodu wykrycia w zapytaniu ofertowym błędu technicznego.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

 

Skip to content