ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PAWOJAZDY/2 – zakup kursów prawa jazdy kat. C

 

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup kursów prawa jazdy kat. C.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084130

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań. 
  2. Termin składania ofert upływa 6 lutego 2018 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2018 o godz. 13:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

Tel.: 660-713-090

e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 01.02.2018 r. informuje o omyłce w Zapytaniu Ofertowym. 

Jest: Rozdział VIII pkt. 8: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 7 wykonawców spośród tych, którzy uzyskali największą ilość punktów podczas oceny ofert.”
Powinno być: Rozdział VIII pkt. 8: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 4 wykonawców spośród tych, którzy uzyskali największą ilość punktów podczas oceny ofert.”

W związku z wyżej wskazaną omyłką Zamawiający w dniu 01.02.2018 r. podwiesił skorygowane Zapytanie Ofertowe, uwzględniające wyłącznie ww. zmianę. 

Powyższa zmiana nie wpływa na termin składania ofert.

.

Skip to content