ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/PAWOJAZDY/3

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup kursów prawa jazdy kat. C.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1133066

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: ARTERION Inkubator Technologiczny (BIURO PROJEKTU JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI), ul. Rewolucji 1905 roku 82, 90-001 Łódź, pokój nr A19.
  2. Termin składania ofert upływa 6 września 2018 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2018 o godz. 13:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
Tel.: 660-713-090
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO  POBRANIA:

Skip to content