ZAPYTANIE OFERTOWE nr  RPLD0081/PSYCHOLOG/2

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Instruktorów – Psychologów prowadzących zajęcia w ramach kursów doskonalących dla ratowników medycznych organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1058177

.

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, możliwym do pobrania również ze strony:

.

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/programy-kursow-ratownikow-medycznych/

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski,  ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 05.10.2017 roku o godz. 12:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2017 roku o godz. 13:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Adrianna Bartkowiak
tel: 575 833 900

e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content