ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/1

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na USŁUGI WYNAJMU SAL DYDAKTYCZNYCH w celu realizacji kursów doskonalących dla ratowników medycznych w ramach projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim”.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046870

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski,  ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 10.08.2017 roku o godz. 13:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Lewandowska
tel: 660-713-090
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content