ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD0081/SALE/3

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim” w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na USŁUGI WYNAJMU SAL DYDAKTYCZNYCH w celu realizacji kursów doskonalących dla ratowników medycznych w ramach projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w województwie łódzkim”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160134

.

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski,  ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 21.01.2019 roku o godz. 13:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2019 o godz. 14.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Adrianna Bartkowiak

tel: 575 833 900

e-mail: adrianna.bartkowiak@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content