Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie dwóch szkoleń pn. Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych zakończony egzaminem SEP do 1kV dla łącznie 14 uczestników Projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr RPLB.07.03.00-08-0020/20 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Kody CPV

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Oferty prosimy składać za pośrednictwem strony:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75578

 

WYNIKI:

 050_JMM_0020_wyniki szkolenia 4

 

Skip to content