ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/TRENER/1

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych (trenerskich) w oparciu o model „Mentorig innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” (http://lubuskimentoring.pl/) udzielanych Uczestnikom projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. W ramach projektu w  warsztatach integracyjnych z zakresu budowania zespołu (mentor-podopieczny) podczas 3-dniowych spotkań weźmie udział min. 100 osób w grupach średnio 10 osobowych (min. 8 osób max. 12 osób). Łącznie 10 grup szkoleniowych/warsztatowych. W każdym warsztacie będą uczestniczyć również wyłonieni do świadczenia usług mentorskich mentorzy – średnio 3-4 osoby.

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: Fundacja AD Infinitum, Biuro Projektu, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, parter), do dnia 27 lipca 2017 r., do godziny 15:00.
  1. Termin składania ofert upływa 27 lipca 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

 

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Paweł Pikoń

tel. 664 014 004

e-mail: adinfinitum@wp.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content