ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/WARSZTATY/2

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie organizacji warsztatów tj. usług noclegowych, gastronomicznych oraz wynajmu sali szkoleniowej udzielanych Uczestnikom projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. W ramach projektu w  warsztatach integracyjnych z zakresu budowania zespołu (mentor-podopieczny) podczas 3-dniowych spotkań weźmie udział min. 70 osób w grupach średnio 10 osobowych (min. 8 osób max. 14 osób). Łącznie min. 7 grup szkoleniowych/warsztatowych. W każdym warsztacie będą uczestniczyć również wyłonieni do świadczenia usług mentorskich mentorzy – średnio 3-4 osoby/grupa.

 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1062096

 

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach), do dnia 24 października 2017 roku do godz. 12.00.
  2. Termin składania ofert upływa 24 października 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

 

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Małgorzata Pawłowska

tel: 530 981 978 / e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content