ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/instruktor/1

 

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów doskonalących dla ratowników medycznych organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.).

Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125
2. Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

Informacja o wybranym wykonawcy:

.

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lp. Dane Oferenta – Data wpłynięcia oferty – -Cena brutto za 1 godz. szkolenia

.
1. Klaudiusz Nadolny KLAUS-MED; ul. Piernikarczyka 2/10, 41-711 Ruda Śląska; 15.04.2017; 90 zł
2. Radosław Szydłowski; ul. Sienkiewicza 35/19, 41-800 Zabrze; 18.04.2017; 90 zł
3. ParaMed Pro Piotr Szwedziński; ul. Skowronkowa 6a 42-522 Dąbrowa Górnicza; 14.04.2017; 90 zł
4. Michał Kucap EMERGENCY TEACH, ul. Sudecka 74, Ruda Śląska; 14.04.2017; 90 zł
5. Łukasz Szuba, ul. Wawrzyńskiej 30/9, 41-813 Zabrze; 18.04.2017; 90 zł
6. SOBEKS Sebastian Szczęsny, ul.Widok 14/4, 40-118 Katowice; 18.04.2017; 90 zł

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do wyboru maksymalnie 20 Instruktorów/wykonawców spośród tych, którzy uzyskali największą ilość punktów podczas oceny ofert. W ramach przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejsze uznano oferty o numerach 1-6.

Skip to content