ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/KM/1 – pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO kursów doskonalących dla ratowników medycznych

 

 

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji KIEROWNIKA MERYTORYCZNEGO odpowiedzialnego za realizację kursów zgodnie z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego opracowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1029374

Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125
2. Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/KM/1

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Wojciech Miciński, ul. Jaśminowa 8,
41-404 Mysłowice

Data wpływu oferty: 19.04.2017

Cena: 2,5 tys zł.

Skip to content