ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/PRAWOJAZDY/8

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup kursów prawa jazdy kat. C.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1075791

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu (Budynek WPR) ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 2.
  2.  Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2017 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2017 o godz. 13:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

Tel.: 660-713-090

e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

.

Skip to content