ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/psycholog/4 – wyłonienie kadry instruktorów/psychologów do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych

 

 

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wyłonienie kadry instruktorów/psychologów do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1030964

Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125
2. Termin składania ofert upływa 02 maja 2017 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

.

Instruktor_ZK 04_zalacznik_nr_1

Instruktor_ZK 04_zalacznik_nr_2

Instruktor_ZK 04_zalacznik_nr_3_Program KDRM w ramach doskonalenia zawodowego

Instruktor_ZK_317_04

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

SYMED Michał Symonides
ul. Modrzewiowa 38/1, 40-171 Katowice

Data wpłynięcia oferty
28.04.2017

Cena brutto za 1 godz. szkolenia
60,00 zł

Skip to content