ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0317/SALE/1

 

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie kwalifikacji ratowników medycznych w woj. śląskim” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na USŁUGĘ WYNAJMU SAL DYDAKTYCZNYCH.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141948

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 16.10.2018 roku o godz. 13:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2018 o godz. 14.00.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Marta Lewandowska

tel: 660-713-090

e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

Dokumenty do pobrania:

Skip to content