ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/catering/1

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.U.H. INFINITI Kawalec Małgorzata, ul. Marcina Kasprzaka 54/15, 41-303 Dąbrowa Górnicza, 03.03.2017
Cena cześć A: 17,00 zł
Cena cześć B: 18,00 zł

Pełna lista podmiotów

Service Catering, ul. 1 Maja 5, 44-325 Mszana
P.U.H. INFINITI Kawalec Małgorzata, ul. Marcina Kasprzaka 54/15, 41-303 Dąbrowa Górnicza
OBZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice
GASTROSFERA Sp. z o.o., ul. Reymonta 3, 43-603 Jaworzno


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/catering/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zapewnienie usługi cateringowej dla szkoleń zawodowych (kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy) organizowanych w ramach projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia 08.03.2017 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową na adres

JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Mariusz Kulawik
tel: 535 338 900
e-mail: mariusz.kulawik@jmm.net.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3 Umowa

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Skip to content