ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/egzamin/1

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/egzamin/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie członków komisji egzaminacyjnej w ramach egzaminów z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, którzy przeprowadzą egzaminy organizowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, tj. wyłonienie:

CZĘŚĆ A: lekarza, który jest przedstawicielem właściwej dla uczestników kursu jednostki współpracującej z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1 lub 2 ustawy

CZEŚĆ B: lekarza systemu, pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego, posiadających aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych

Miejsce i termin składania ofert

Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125

Termin składania ofert upływa 13 marca 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Mariusz Kulawik
tel: 535 338 900
e-mail: mariusz.kulawik@jmm.net.pl

Skip to content