ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/instruktor/1

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/instruktor/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r.  dla uczestników Projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia 17.02.2017 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową na adres

JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Mariusz Kulawik
tel: 535 338 900
e-mail: mariusz.kulawik@jmm.net.pl

Skip to content