ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/KM/1

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/KM/1.

W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji kierownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację kursu zgodnie z ramowym programem kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnym z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Miejsce i termin składania ofert

Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125

Termin składania ofert upływa 14 marca 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Mariusz Kulawik
tel: 535 338 900
e-mail: mariusz.kulawik@jmm.net.pl

Skip to content