ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL0338/szprzetkpp/1

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr RPOWSL0338/szprzetkpp/1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup sprzętu na potrzeby szkoleń kwalifikowanej pierwszej pomocy dla  uczestników Projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia) w terminie do dnia 16.02.2017 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach znajdującej się w Katowicach 40-024, ul. Powstańców 52, Biuro Podawcze (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Piotr Jędrzejkiewicz
tel: 324287194
mail: szkolaratownictwa@wpr.pl

Skip to content