ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/catering/1

W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130775

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125.
2. Termin składania ofert upływa 22.08.2018 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2018 o godz.14:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Marta Lewandowska

tel.: 660713090

e-mail: biuro@jmm.net.pl

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualizacja 21.08.2018:
W wyniku zidentyfikowania oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiający przedkłada sprostowanie dotyczące okresu realizacji usługi.
BYŁO:
1. Okres świadczenia usług cateringowych:
od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.03.2018 r.
POWINNO BYĆ:
1. Okres świadczenia usług cateringowych:
od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.03.2020 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

 Rozstrzygnięte

 Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

 CATERING ARTS Ewelina Czaja, ul. Hajducka 84, 41-506 Chorzów; 27.08.2018 r.

Cena cześć A: 10,00 zł
Cena cześć B: 25,00 zł

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content