ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/KM/1

W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji kierownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację kursu zgodnie z ramowym programem kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnym z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142725

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125.
  2. Termin składania ofert upływa 19 października 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2018 r. o godz. 13:00.

Rozstrzygnięte

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Nazwa: ERUDIO Tomasz Kulpok-Bagiński, ul. Wyzwolenia 53, 44-200 Rybnik

Data wpłynięcia oferty: 18.10.2018 r.

Cena: 1000 zł brutto

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
e-mail: biuro@jmm.net.pl
tel.: 660713090

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content