ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/1

W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na USŁUGĘ WYNAJMU SAL DYDAKTYCZNYCH.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172838

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy biura, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125.
2. Termin składania ofert upływa 21.03.2019 roku o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2019 o godz. 10.30.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Marta Lewandowska

tel.: 660 713 090

e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content