ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/SALE/3

W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA” w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na USŁUGĘ WYNAJMU SAL DYDAKTYCZNYCH.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172840

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu (Budynek WPR), ul. Powstańców 52 40-024 Katowice I piętro, pokój nr 125.
  2. Termin składania ofert upływa 21.03.2019 roku o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2019 o godz. 10.30.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl
tel.: 660713090

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content