ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/DOR/05 – DORADZTWO SPECJALISTYCZNE DLA NOWOUTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” PRZEDSIĘBIORSTW

 

W związku z realizacją projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (zwany dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), w ramach Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi na DORADZTWO SPECJALISTYCZNE DLA NOWOUTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” PRZEDSIĘBIORSTW.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1047670

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr. 2, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska, do dnia 11.08.2017 r., do godziny 12.00.
2. Termin składania ofert upływa 11.08.2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2017 roku o godz. 13.00

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Michał Andrzejak
tel: 575 433 900
e-mail: michal.andrzejak@jmm.net.pl

.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/DOR/05  ZAŁĄCZNIK 1  ZAŁĄCZNIK 2  

Skip to content