ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/DOR/09

W związku z realizacją projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (zwany dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), w ramach Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi na DORADZTWO SPECJALISTYCZNE DLA NOWOUTWORZONYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103679

.

      Miejsce i termin składania ofert

  1.  Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr. 2, ul. Księdza Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska.
  2. Termin składania ofert upływa 20.04.2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia: 

Marta Lewandowska

Tel. 660713090

e-mail : biuro@jmm.net.pl

 .
.
DO POBRANIA:
Skip to content