ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPPM/0036/M/10

.

W związku z realizacją Projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (zwany dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), w ramach Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego dla NOWO UTWORZONYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1104555#infowyk

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr. 2, ul. Księdza Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska.
  2.  Termin składania ofert upływa 24.04.2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2018 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

.

.Marta Lewandowska

tel: 660 713 090

e-mail: biuro@jmm.net.pl 

Dokumenty do pobrania

Skip to content