ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/DORADCA/1

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, udzielanego Uczestnikom/-czkom Projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez
zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 6 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1024998

.

Miejsce i sposób składania ofert

.

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
2. Termin składania ofert upływa 22 marca 2017 roku o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Huflejt     tel. 793 335 900
.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr RPWP0169_DORADCA_1

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

Wyniki postępowania RPWP0169_DORADCA_1

Skip to content