ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/DORADCA/2 – świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa i poradnictwa zawodowego

W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług z zakresu indywidualnego doradztwa i poradnictwa zawodowego udzielanego Uczestnikom/-czkom Projektu.

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1044403

.

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 25.07.2017 roku o godz. 13:00 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Lewandowska
tel: 660-713-090
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content