ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/1

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług szkoleniowych udzielanych uczestnikom Projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025316

.

Miejsce i sposób składania ofert

.

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
2. Termin składania ofert upływa 24 marca 2017 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jmm.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Huflejt     tel. 793 335 900
.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content