ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/3

W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” nr RPWP.06.02.00-30-0169/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi przeprowadzenia kursu dla spedytorów przygotowującego do egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób / Rzeczy dla 1 UP
.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036383

.

Miejsce i sposób składania ofert

.

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
2. Termin składania ofert upływa  6 czerwca 2017 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Huflejt    
tel. 793 335 900        email: biuro@jmm.net.pl
.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content