ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/8 – zakup kursów fryzjerskich

W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu kursu fryzjerskiego przygotowującego do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego lub czeladniczego organizowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89). 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084537

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2018 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 13:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

Tel.: 660-713-090

e-mail: biuro@jmm.net.pl

.

.

Skip to content