ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP0169/SZKOLENIA/9

.

W związku z realizacją projektu „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych lub uprawnień do wykonywania zawodu:
– Kurs dla kandydatów na KSIĘGOWEGO zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego 

– Kurs dla Specjalistów do spraw kadr i płac zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego 

– Kurs dla Specjalistów ds. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego 

– Kurs dla spedytorów przygotowujący do egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób / Rzeczy 

– Kurs wizażu i stylizacji przygotowujący do egzaminu czeladniczego i/lub zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego 

– Profilowane szkolenie z zakresu kompetencji komputerowych (standard DIGCOMP) oraz grafiki komputerowej zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084540

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2.  Termin składania ofert upływa 5 lutego 2018 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 13:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

Tel.: 660-713-090

e-mail: biuro@jmm.net.pl

.

.

Skip to content