ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/10

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17
(zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu
nowoczesnych metod szycia/łączenia materiałów.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216807

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 19 listopada 2019 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2019 r., o godzinie 15:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl
tel. 530 981 978

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content