ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/2

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych na kursach z zakresu:
1. Kurs prawa jazdy kat. B, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 30 os.
2. Kurs prawa jazdy kat. B, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 30 os.
3. Kurs prawa jazdy kat. C, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 30 os.
4. Kurs prawa jazdy kat. C, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 30 os.
5. Kurs prawa jazdy kat. C+E, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 30 os.
6. Kurs prawa jazdy kat. C+E, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 30 os.
7. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 30 os.
8. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 30 os.
9. Kurs Instruktor prawa jazdy kat. B, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 10 os.
10. Kurs Instruktor prawa jazdy kat. B, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 10 os.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179632

Miejsce i termin składania zamówień:

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. A. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r., o godzinie 15:00.

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualna wersja zapytania ofertowego to plik o nazwie: RPWP0076_ZAPYTANIE OFERTOWE_SZKOLENIA_2_AKTUALNE

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

WYNIKI:

  • Wyniki _ WRPO0076_SZKOLENIA _ 2
  • Skip to content