ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/3

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych na kursach z zakresu:
1. Kurs na operatora pomp mieszanki betonowej w zakresie III klasy zakończony egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
2. Kurs obsługa żurawi przenośnych HDS zakończony egzaminem UDT, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
3. Kurs na operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) z uprawnieniem podstawowym BVLOS zakończony egzaminem ULC, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
4. Kurs na operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) z uprawnieniem podstawowym BVLOS zakończony egzaminem ULC, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
5. Kurs barmański zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
6. Kadry i płace zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
7. Kadry i płace zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
8. Księgowość komputerowa zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
9. Księgowość komputerowa zakończony potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
10. Obsługa wózków jezdniowych + wymiana butli LPG zakończony egzaminem UDT, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
11. Obsługa wózków jezdniowych + wymiana butli LPG zakończony egzaminem UDT, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
12. Kurs na diagnostę samochodowego zakończony egzaminem Transportu Dozoru Technicznego, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 16 os.
13. Kurs na diagnostę samochodowego zakończony egzaminem Transportu Dozoru Technicznego, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 16 os.
14. Opiekun osoby starszej/Siostra PCK lub równoważny kurs zakończy się egzaminem nadający uprawnienia zawodowe PCK lub równoważnym, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
15. Opiekun osoby starszej/Siostra PCK lub równoważny kurs zakończy się egzaminem nadający uprawnienia zawodowe PCK lub równoważnym, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
16. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – program szkolenia musi być zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej zdobywając uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3, SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
17. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – program szkolenia musi być zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej zdobywając uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3, SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
18. Kurs projektowania i szycia (przygotowujący do egzaminu sprawdzającego w Izbie Rzemieślniczej), SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.
19. Kurs projektowania i szycia (przygotowujący do egzaminu sprawdzającego w Izbie Rzemieślniczej), SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 5 os.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179652

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r., o godzinie 15:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content