ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/8

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych na kursach z zakresu:
1. Kurs prawa jazdy kat. D, dla posiadaczy prawa jazdy kat. B SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 10 os.
2. Kurs prawa jazdy kat. D, dla posiadaczy prawa jazdy kat. C SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 10 os.
3. Kurs prawa jazdy kat. D, dla posiadaczy prawa jazdy kat. B SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 10 os.
4. Kurs prawa jazdy kat. D, dla posiadaczy prawa jazdy kat. C SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 10 os.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206976

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 26 września 2019 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2019 r., o godzinie 15:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl
tel. 530 981 978

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content