ZAPYTANIE OFERTOWE nr WRPO0076/SZKOLENIA/9

W związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE nr RPWP.06.02.00-30-0076/17 (zwany w dalszej części umowy Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych na kursach z zakresu:
1. Kurs na licencję maszynisty SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 10 os.
2. Kurs – kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 10 os.
3. Kurs na licencję maszynisty SUBREGION PILSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 10 os.
4. Kurs – kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D SUBREGION POZNAŃSKI, planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 1, max. 10 os.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1211008

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 17 października 2019 r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2019 r., o godzinie 15:00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
tel: 660-713-090
e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content