ROZPOZNANIE CENOWE – WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE

Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

I. Termin (wstępny/ruchomy) z rozpoczęciem między 10.08.2016 a 01.09.2016 – w wymiarze godzin nie mniej niż 45 godzin zegarowych zajęć w tym 15 godzin zajęć praktycznych na 3 osobową grupę.

II. Liczba osób – średnio 1 uczestnik.

Proszę przedstawić wycenę która obejmuje :

1. Organizację i przeprowadzenie szkolenia „wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia” z uwzględnieniem :

– sala wykładowa

– materiały szkoleniowe adekwatne do typu zajęć

– odzież ochronną adekwatną do typu zajęć

– wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do realizacji wyżej wymienionego zadania

– pojazd spełniający wymogi realizacji kursu na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

– niezbędne warunki lokalowe do odbycia zajęć teoretycznych i praktycznych

2. Egzamin wewnętrzny- – jedno podejście do egzaminu dla każdego.
3. Egzamin przed komisją UDT – jedno podejście do egzaminu dla każdego.

4.Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu zakończonego egzaminem złożonym przed komisją UDT.

5.Wydanie świadectwa kwalifikacji UDT na obsługę wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia.

6.Wydanie świadectwa egzaminu wewnętrznego.

Proszę o załączenie listy sprawdzającej, programów szkoleń oraz harmonogramu zajęć teoretycznych i praktycznych ze wskazaniem wymiaru szkolenia przy czym jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut). W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert od : 04.08.2016 r. do 08.08.2016 r.

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: siph@siph.pl; adres pocztowy : Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa Rynek 1 A, 58-100 Świdnica

1)_Lista_sprawdzajaca_kwalifikacje

2)_Material o kwalifikacjach EFS

Skip to content