ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/16

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem umożliwiającym zdobycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.

Miejsce i termin składania ofert
1.            Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski. ul. A. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań

  1. Termin składania ofert upływa 21 sierpnia 2020 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2020  roku o godz. 13.00.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Wyniki

Skip to content