Zapytanie ofertowe nr RPOWL0020/SZKOLENIA/3

W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA – II EDYCJA nr RPLB.07.03.00-08-0020/20 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020 (RPO WP 2015-2020) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna 7.3. Program aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych na kursie z zakresu :

1. Obsługa wózków jezdniowych + wymiana butli LPG zakończony egzaminem UDT – planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 4 os.
2. Kurs na operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) z uprawnieniem podstawowym BVLOS do 25kg zakończony egzaminem ULC – planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 4 os.
3. Operator koparko-ładowarki klasa III zakończony egzaminem IMBiGS – planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 4 os.
4. Kurs kadry i płace zakończony egzaminem wewnętrznym – planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 4 os.
5. Pracownik administracyjno-biurowy zakończony egzaminem wewnętrznym – planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 4 os.
6. Kurs Event Manager zakończony egzaminem wewnętrznym – planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 4 os.
7. Kurs komputerowy dla początkujących zakończony egzaminem wewnętrznym – planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 4 os.
8. Kurs prawa jazdy kat.D, dla posiadaczy prawa jazdy kat.C zakończony egzaminem WORD – planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 4 os.
9. Kurs groomingu zakończony egzaminem wewnętrznym – planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 4 os.
10. Kurs elektryczny z egzaminem – uprawnienia G1 – planowana liczba osób objętych szkoleniami min. 0, max. 6 os.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 Formularz oferty (2)
  2. Załącznik nr 2 Program szkolenia_wzór_RPOWL0020 (1)
  3. Załącznik nr 3 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanychz Europejskiego Funduszu Społecznego
  4. Załącznik nr 3a_Lista sprawdzająca dotycząca uzyskiwania kwalifikacji
  5. RPOWL0020_SZKOLENIA_3_Zapytanie ofertowe_SZ

Skip to content