Zasady wypłacania jednorazowej dotacji inwestycyjnej


Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia dla projektów realizowanych w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Regulaminem udziału w projekcie „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” oraz Regulaminem przyznawania środków przypominamy:

W przypadku gdy Uczestnik Projektu do wniosku o przyznanie dotacji nie dołączył dokumentów takich jak wpis do KRS lub innego właściwego rejestru, kopia nadania numeru REGON uczestnikowi projektu oraz kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS, przedmiotowe załączniki  należy dostarczyć najpóźniej do dnia zawarcia Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Dotacja wypłacana będzie w systemie zaliczkowym (zaliczka w maksymalnej wysokości do 100% kwoty dotacji) po podpisaniu ww. Umowy oraz wniesienia zabezpieczenia dla prawidłowej jej realizacji. Zabezpieczenie ma formę weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową. Jeżeli Uczestnik projektu pozostaje w związku małżeńskim i obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa to wymagana jest zgoda współmałżonka na złożenie zobowiązania (Załącznik nr  11 do Regulaminu przyznawania środków).

Środki finansowe z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia nowego przedsiębiorstwa, w tym m.in. na:

– składniki majątku trwałego,

– środki transportu,

– koszty prac remontowych i budowlanych,

-wydatki na środki obrotowe (maksymalnie 30% przyznanej dotacji) uznane za niezbędne dla uruchomienia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione przez Beneficjenta Pomocy we wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Katalog kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do pomocy de minimis jest katalogiem otwartym.

Jednorazowa dotacja inwestycyjna nie może stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa np. ubezpieczenia, w tym społeczne, zdrowotne, czynsz, reklama, promocja.

Uczestnik projektu jest zobowiązany ponosić wydatki zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej a w szczególności, z zaakceptowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków) stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

Wydatki w ramach dotacji ponoszone są najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po otrzymaniu środków, w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy Uczestnicy projektu są podatnikami podatku VAT czy też nie. Jednocześnie istnieje zobowiązanie przeznaczania całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT (dotycz Uczestników projektu zarejestrowanych jako czynnych płatnik podatku VAT) na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozliczenie środków następuje poprzez:

  1. a) złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem,
  2. b) szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych.

Uczestnik projektu może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym ww. harmonogramie rzeczowo – finansowym do wysokości nie przekraczającej 15% zakładanej wartości wydatku, co nie wymaga akceptacji realizatora projektu – JMM Mariusz Lewandowski. Zmiany, o których mowa powyżej nie wymagają sporządzenia Aneksu do umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a jedynie pisemnego poinformowania JMM Mariusz Lewandowski wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. W przypadku pozostałych zmian do ww. harmonogramu rzeczowo – finansowego wymagana jest wcześniejsza akceptacja realizatora projektu.

Uczestnicy projektu, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W celu przygotowania umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej prosimy o jak najszybsze podanie nr rachunku bankowego na który przekazane maja być środki pomocy.

Skip to content