oznaczenia ue
Doświadcznie zawsze w cenie

Opis projektu

Celem głównym projektu zaplanowanym do 31.08.2022 r. jest aktywizacja zawodowa min.160 z 200 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Małopolski Zachodniej ( powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) będących uczestnikami projektu, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikające z opracowanych dla i przy udziale UP indywidualnych planów działania (IPD), przekładające się na:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: wyboru zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej przez min. 90% UP
 • Nabycie kwalifikacji zawodowych zg. Z potrzebami lok. I reg. Rynku pracy przez min. 70% UP objętych szkoleniami
 • Nabycie praktycznych umiejętności w środowisku pracy przez min. 90% z UP objętych stażami, potw. pozytywną opinią pracodawców po zakończonym stażu
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy przez min. 90% UP
 • Zmianę postawy z biernej na aktywną u min. 90% UP objętych wsparciem mentorskim
 • Podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez wymagane brzmieniem obligatoryjnego kryterium wyboru % UP, którzy ukończyli udział w projekcie
oznaczenie PL
Obszar realizacji projektu

Małopolska Zachodnia tj. powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Cel projektu

Celem głównym projektu zaplanowanym do 31.08.2022 r. jest aktywizacja zawodowa min.160 z 200 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Małopolski Zachodniej ( powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) będących uczestnikami projektu, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego, wynikające z opracowanych dla i przy udziale UP indywidualnych planów działania (IPD), przekładające się na:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: wyboru zawodu, planowania ścieżki kariery zawodowej przez min. 90% UP
 • Nabycie kwalifikacji zawodowych zg. Z potrzebami lok. I reg. Rynku pracy przez min. 70% UP objętych szkoleniami
 • Nabycie praktycznych umiejętności w środowisku pracy przez min. 90% z UP objętych stażami, potw. pozytywną opinią pracodawców po zakończonym stażu
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy przez min. 90% UP
 • Zmianę postawy z biernej na aktywną u min. 90% UP objętych wsparciem mentorskim
 • Podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez wymagane brzmieniem obligatoryjnego kryterium wyboru % UP, którzy ukończyli udział w projekcie.

Do kogo kierujemy projekt

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej, w skład której wchodzą nast. powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. Rekrutacja rozpocznie się od 20/09/2020 r. do zrekrutowania ostatniego uczestnika, lecz nie dłużej niż do 30/03/2022, prowadzona będzie w sposób ciągły:

Przewidujemy dwa etapy rekrutacji:

ETAP I – złożenie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych
ETAP II – rozmowa rekrutacyjna

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu telefonicznie, mailowo, poprzez faks lub osobiście w Biurze Projektu.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania dokumentów, spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

JMM oferuje:

 • Wersję dokumentów w druku powiększonym, oraz w języku łatwym do czytania,
 • Wersję dokumentów w systemie Braille’a,
 • Pomoc tłumacza migowego,
 • Wsparcie asystenta,
 • Możliwości wejścia i uczestniczenia w działaniach rekrutacyjnych i późniejszych we wsparciu z psem asystującym,
 • Zorganizowany transport do i z miejsca odbywania stażu/szkolenia.

Biuro projektu znajduje się w centrum miejscowości Klucze.

Wokół budynku są zlokalizowane 2 miejsca postojowe dla ON, w promieniu 50 metrów od wejścia do budynku – dodatkowe 3 wyznaczone miejsca dla ON.

Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku, dostępny jest także podjazd, oraz winda. Korytarze są szerokie, nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla ON.

Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@jmm.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu „+48 791-332-900.        Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej www.jmm.net.pl, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

JMM Sp. z o.o. dołoży starań, aby zrealizować  żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wsparcie w ramach projektu

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

JMM pokrywać będzie następujące koszty:

 • stypendium stażowe w miesięcznej wysokości 1536,50 netto („na rękę”);
 • średni miesięczny koszt przejazdu UP do i z miejsca odbywania stażu (jeżeli miejsce stażu jest inne, niż miejsce
 • zamieszkania uczestnika, śr. 100 zł/mc);
 • koszty związane z odbywaniem stażu: koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażystów,
 • koszty badań lekarskich niezbędnych przed rozpoczęciem stażu.

SZKOLENIA ZAWODOWE

JMM pokrywać będzie koszty:

 • jednego/kilku szkoleń (w zależności od IPD), w miarę możliwości (środki na opłacenie kursu i stypendium dla uczestnika) i potrzeb uczestników;
 • egzaminów, w tym egzaminów zewnętrznych i zaświadczeń;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • przejazdu na szkolenia;
 • stypendium szkoleniowego (9,60 zł netto/godzinę zajęć).

Dodatek relokacyjny (max. 9 tys. zł – liczba bonów ograniczona)  

Regulamin przyznawania dodatku relokacyjnego w Projekcie

Doradztwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Opiekę mentora

Pomoc w pozyskaniu atrakcyjnej prac

Przykładowe tematy szkoleń zawodowych (zgodnie z barometrem zawodów deficytowych dla danego obszaru):

 • Operator koparko-ładowarki
 • Wózki widłowe
 • Obsługa maszyn budowlanych
 • Szkolenia: MICROSOFT, ORACLE, CISCO, APMG, JAVA, HTML, AUTODESK
 • Prawo jazdy kat C, C+E, D,
 • Kursy z zakresu spawalnictwa
 • Księgowość, kadry i płace
 • Szkolenia programistyczne
 • i inne wg potrzeb uczestnika

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@jmm.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu „+48 791-332-900.        Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej www.jmm.net.pl, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

JMM Sp. z o.o. dołoży starań, aby zrealizować  żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

SŁOWNIK POJĘĆ
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozdział 2, Orzekanie o niepełnosprawności
Art. 3.

 

 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny;

2) umiarkowany;

3) lekki.

(…)

Art. 4.

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 1. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 1. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

(…)”.

 

Kontakt

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

 • wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • test kwalifikacji określający predyspozycje zawodowe
 • urzędowe zaświadczenia (potwierdzenie m.in. statusu osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanie w PUP, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że osoba jest niepracująca i niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.)
 • podpisane oświadczenia projektowe

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pocztą elektroniczną.

Wersje dostępne materiałów (zgodnie z wymaganiami dostępności cyfrowej). Dzięki temu materiały będą możliwe do odczytania przez czytniki używane przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. 

Strony w dziale: