flaga ukrainy

Opis projektu

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PRACY / ВЕЛИКОПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

Projekt aktywizacji zawodowej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce
 

Projekt realizowany przez JMM Sp.z o.o. w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy  na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025 na podstawie umowy Umowa nr DRP-X/136/MA/2022 z 22.08.2022 r.  zawartej z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej (ministrem właściwym ds. pracy), ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Wartość Projektu:
1 148 914,24 zł
Dofinansowanie:
1 148 914,24 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa:
1 148 914,24 zł
oznaczenie PL
Okres realizacji projektu:
Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 28.08.2022 r. do 31.10.2023 r
Obszar realizacji projektu

Obszarem realizacji projektu jest województwo wielkopolskie.

mapa zasięg projektu województwo wielkopolskie
Cel projektu

Cel główny projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia min 70% z grupy 310 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego przez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej w okresie od 22.08.2022r. do 31.12.2023r.

Cel główny zostanie osiągnięty, przez realizację do 31.12.2023r. nast. celów szczegółowych:

 1. Nabycie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez co najmniej 70% z  uczestników objętych projektem dzięki poradnictwu, pośrednictwu pracy i szkoleniom zawodowym w okresie od 22.08.2022r. do 31.12.2023r.
 2. podjęcie efektywnego zatrudnienia przez min.70 % z grupy 233 cudzoziemców objętych projektem (którzy w dniu przystąpienia do projektu byli osobami niepracującymi),
 3.  Poprawa sytuacji na rynku pracy wśród min 70% z 77 cudzoziemców objętych projektem (którzy w dniu przystąpienia do projektu byli osobami pracującymi), która rozumiana będzie jako:
  • przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia, lub
  • przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia, lub
  • zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji, lub umiejętności, lub kwalifikacji, lub
  • awans w dotychczasowej pracy, lub
  • zmiana pracy na wyżej wynagradzaną.

Do kogo kierujemy projekt

Projekt jest skierowany  do grupy docelowej z obszaru województwa wielkopolskiego – osób, które zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywających na tym obszarze.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową jest minimum 310 osób (w tym min. 80% K) cudzoziemców będących obywatelami Ukrainy, legalnie przebywających w Polsce, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej .

Wsparciem obejmiemy min. 310 osób (w tym min. 80% Kobiet)  w wieku 18-65 lat (w wyjątkowych przypadkach –  w wieku max do 74 lat).

 • Min. 75 cudzoziemców będą stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne, bierne zawodowo);
 • Max 25% cudzoziemców będą stanowiły osoby, które są zatrudnione, dla których udział w  projekcie umożliwi poprawę sytuacji zawodowej;

Z udziału w  projekcie wykluczymy osoby, które równolegle biorą już udział w projekcie aktywizacji zawodowej (tj.  PRIORYTETU 1) realizowanym  w ramach konkursu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ…”.

Wsparciem w pierwszej kolejności JMM obejmie:

 • uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę chroniąc się przed wojną, po 24 lutego 2022 r.,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (max. ISCED 3) w tym osoby bez wykształcenia, bez kwalifikacji – gdyż ta właśnie grupa najbardziej potrzebuje wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • osoby pozostające bez pracy.

Wsparcie w ramach projektu

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 1. Profilowanie potrzeb i potencjału uczestników.
 2. Organizowanie kursów, szkoleń lub innych form kształcenia albo pomocy w znalezieniu, kwalifikowaniu i finansowaniu dostępnych szkoleń, kursów lub innych form kształcenia.
 3. Wsparcie w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji
  W ramach zadania przewidziano:
  • wsparcie eksperckie  w zakresie pomocy przy przeprowadzeniu formalności związanych z  uznawaniem wykształcenia,
  • pokrycie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 4. Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
 5. Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy i w kontaktach z pracodawcami.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Biuro projektu, siedziba Beneficjenta oraz wszystkie miejsca, w których udzielane jest wsparcie dla Uczestników Projektu jest w pełni dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynki posiadają stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, wejścia do budynku znajdują się na poziomie terenu wokół budynku, nie ma progów ograniczających wjazd wózkiem inwalidzkim a szerokość drzwi wejściowych czy wind jest odpowiednia dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim. Na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym.
Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego. Dodatkowo stosuje się  uproszczone procedury administracyjne dostosowane poziomu zrozumiałego dla osób z wadą słuchu.

W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.

Komunikacja z potencjalnymi uczestnikami projektu jest możliwa przez następujące  kanały komunikacji:

 • Z wykorzystaniem telefonu 660713090 (również SMS);
 • Za pośrednictwem mediów społecznościowych  https://www.facebook.com/jmmspzoo
 • osobiście w Biurze Projektu w Palędziu, ul. Żurawinowa 10, 62-070 Palędzie.

Kontakt

BIURO PROJEKTU

Biuro Projektu czynne od pon.-pt. w godz.: 9:00-16:00

ul. Żurawinowa 10, 62-070 Palędzie

 

Tel. 660 713 090

Fax. 61 654 90 30

Email: biuro@jmm.net.pl

www.jmm.net.pl/dzwcwlkp

https://www.facebook.com/jmmspzoo

Strony w dziale: